Seminário Internacional de Kata seguiu nesta sexta com Ju-no-Kata e Kodokan-Goshin-jitsu

You are here: