FPJ realizará Curso de Kime No Kata, Ju no Kata, Katame no Kata e Kodokan Goshin-Jutsu

You are here: